Business Coaching - Företag


Målgrupp
Chefer och anställda i företag som vill utveckla sitt personliga ledarskap.

Inspiration
I arbete med att utveckla sina medarbetare kan företaget tjäna på
att ta in en extern coach som neutral part för att skapa framåtdrift.

Förändringar i företaget som ny organisation, ändring i grupper, nya medarbetare och rollförändringar är tillfällen där coaching bidrar till en effektivare ändringsprocess. 

Exempel på vanligt förekommande situationer där individer på företag utvecklas med coaching:
Du vill bli effektivare, vill bli lyssnad på eller du behöver ta mer plats i din roll som chef. Det kan också vara svårigheter i samband med ett samarbete.
  
Ett stöd till en ny chef ovasett om det är första chefsrollen eller ett kliv till högre chef kan det också ge ett lugn i en annars ofta turbulent tid.

Vid behov kan metoder och struktur adderas i stöd till projektledare och chefer. 

I en Business coaching ingår ett samarbete mellan individen, individens chef och coachen för att uppnå önskat resultat.

Vill du veta mer, ring 073 043 62 55 eller boka ett digitalt möte via bokningen.

Individuell Coaching


Målgrupp
Chefer och anställda i företag eller privat som vill utveckla sitt personliga ledarskap.

Inspiration
Det kan vara något du vill utveckla, ett beteende eller en relation som du vill förändra. Det handlar om en vilja att nå ett för dig nytt och bättre tillstånd.

Eller så kan det vara att det utstakade målet är luddigt och du behöver sortera dina tankar för att vägen dit ska klarna. Det kan vara ett projekt eller något du ska uppnå som chef.

Det kan också vara så att du är hjälpt av att bolla dina tankar med en neutral person och på så sätt blir du vägledd att sätta dina mål och planera och ta stegen dit. 

Antal samtal kan variera och du själv bestämmer hur många och hur fort du vill utvecklas.

Vill du veta mer, ring 073 043 62 55 eller boka ett digitalt möte via bokningen.

Teamcoaching


Målgrupp
Gruppen kan bestå av chefer, t.ex. en ledningsgrupp, eller medarbetare från samma arbetsplats. 
Inspiration 
Vid teamcoaching får man individer att samarbeta, hjälpa varandra och förstå sin roll i teamet och därmed se sina uppgifter i ett större sammanhang.
När teamet utvecklas positivt blir den mer effektiv och bidrar framgångsrikt till att nå företagets mål. 
Med coachen som ledare arbetar teamet gemensamt för att hitta sina svar och lösningar för att komma över sina hinder och se teamet möjligheterna att nå målen. 
 • Ökar kommunikationen i teamet.
 • Ökat engagemang i strävan att nå gemensamma mål.
 • Skapar en plattform för teamets gemensamma vardagliga arbete.
 • Förståelse skapas mellan individerna i teamet.
 • Jobbar med det som finns mellan individerna i teamet.
Programmet består av en inledande genomgång av tillvägagångsätt och kunskaper i att kommunicera med ett coachande förhållningssätt. Teamsessioner kan varvas med situationsanpassade genomgångar. Antal sessioner beror på den utveckling som ska ske, allt från 1 session för att pröva på till att löpande jobba i teamet under en längre period är möjligt.
Exempel på områden Teamcoaching
 • Ny ändrad arbetsmiljö/situation.
 • Arbeta mot gemensamma mål.
 • Teamvärderingar.
 • Samarbete, relationer.
 • Kris, hur gå vidare.
 • Lära sig komma framåt tillsammans.
 • Hur få driv
 • Ökad effektivitet
 • Öppenhet och tillit till varandra
 • Teamet som bollplank i olika situationer
 • Komma förbi saker som hindrar
 • Beteende som hämmar
 • Oroshärdar, Rädslor
Exempel på områden coaching
 • Självledarskap, själkännedom
 • Målsättning
 • Karriär
 • Hur få driv?
 • Öka självkänsla
 • Effektivitet – planering
 • Emotionell Intelligens
 • Balans arbetsliv och privat
 • Våga Bollplank i olika situationer
 • Delegering
 • Komma förbi saker som hindrar
 • Beteende som hämmar
 • Oroshärdar, Rädslor  

Hur går det till

Min coaching genomförs i samtal med en målstyrd process som stöd för att komma till insikt och identifiera eventuella utvecklingshinder.
Från insikter som sker i samtalet skapas ett handlande och framåtdrift som är till nytta för dig och i de fallen även för företaget. Du genomgår ett antal faser, målsättning, insikt och handlande för att nå ditt önskade läge.

Flera samtal är ofta nödvändigt för att komma genom alla faser men även ett samtal kan räcka för att du ska komma en bit på vägen för att kunna komma vidare själv. Antal samtal som behövs är individuellt och du bestämmer hur många som du behöver.
Samtalen sker vilket som passar dig bäst i personliga möten eller via nätet med video eller telefon.

För Företag -  Medarbetarens önskade utveckling i företaget och framtida tillstånd sätts som mål i ett inledande trepartssamtal mellan coach, medarbetare och dess chef. En samtalsserie följer därefter mellan medarbetaren och coachen vilken leder till insikt och ett handlande kopplat mot målet. Samtalen kan kompletteras med ett avslutande 3-partssamtal med syfte att följa upp resultat och satta mål.
Linges Consulting AB, Ekängsvägen 63, 582 75 Linköping, 
+46 (0)73 043 62 55
(c)2019, All Rights Reserved
Hit counter: 247